DooApp -sovelluksen tietosuojaseloste

Rekisterin perustiedot

Rekisterin nimi

DooApp –sovelluksen asiakasrekisteri; myöhemmin “Rekisteri”

Rekisteröidyt

Rekisteröityjä henkilöitä ovat DooApp –sovellusta käyttävät henkilöasiakkaat; myöhemmin “Rekisteröity”

Rekisterinpitäjä

Kaari Digital Oy; myöhemmin “Rekisterinpitäjä”

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Postiosoite: Kaari Digital Oy, Piispanristintie 1, 20760 Piispanristi
Sähköposti: info@kaaridigital.com
Puhelin: 040 353 2800

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

Kaari Digital Oy:n tietosuojavastaava; myöhemmin “Tietosuojavastaava”

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavan yhteystiedot

Postiosoite: Kaari Digital Oy, Piispanristintie 1, 20760 Piispanristi
Sähköposti: info@kaaridigital.com
Puhelin: 040 353 2800

Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Tietojen käsittelyn peruste on DooApp -sovellusta käyttävän henkilön suostumus. Tietoja kerätään voidaksemme tunnistaa Rekisteröity palvelussa, voidaksemme paremmin palvella häntä asiakkaana sekä kyetäksemme tarjoamaan Rekisteröidylle paremmin soveltuvaa sisältöä.

Alla tarkempi listaus kerätyn tiedon pääasiallisista käyttötarkoituksista:

Tietosisältö

Rekisterin tiedot

Alla on kuvattu rekisterissä käsiteltävät henkilötiedot ryhmittäin:

Rekisteröidyn perustiedot

Asiakkuustiedot

Suostumukset

Sopimus- ja tuotetiedot

Asiakastapahtumatiedot

Käyttäytymistiedot

Tallenteet ja viestien sisältö

Sijainti- ja sensoridata

Tekniset tunnistamistiedot

Rekisterin tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Tiedot saadaan tunnistautuneen Rekisteröidyn mobiliilaitteesta joko Rekisteröidyn itse syöttäminä tai hänen palvelun käyttöönoton tai palvelun käytönaikaista toimintaa seuraamalla. Mainontaa varten voimme täydentää tai päivittää henkilötietoja kolmansien osapuolten lähteistä, kuten julkisesta Väestörekisterikeskuksesta tai yksityisistä rekisteripalveluista. Voimme myös yhdistää rekisteriin yhteistyökumppaniemme rekisteröimiä tietoja.

Henkilötietojen säilytysaika

6 kuukautta. Tiedot säilytetään Kaari Digitalin EU-alueella sijaitsevilla palvelimilla.

Tietojen käsittely

Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät (Mihin tietoja luovutetaan)

Kerättyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa niille kolmansille osapuolille, joiden tarjoamia palveluja DooApp -sovelluksen asiakas käyttää sovelluksessa. Tietoja luovutetaan palveluntarjonnan helpottamiseksi kolmansille osapuolille. Tietojen luovutus perustuu asiakkaalta saatuun suostumukseen.

Henkilötietojen käsittely rekisterinpitäjän lukuun

Kaari Digital varaa oikeudet käyttää alihankkijoita, jotka käsittelevät henkilötietoja sen lukuun. Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita esimerkiksi palvelujen käytön seurantaan ja analysointiin sekä asiakkaiden segmentointiin, jotta rekisterinpitäjä pystyy tarjoamaan käyttäjille muun muassa personoitua sisältöä palveluissa. Rekisterinpitäjä tekee tällaisten alihankkijoiden kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset.

Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä kolmansiin maihin EU:n ulkopuolelle

Henkilötietojen käsittely muuhun tarkoitukseen kuin mihin tiedot on alun perin kerätty

Kaari Digital varaa oikeudet käyttää henkilöitietoja sellaiseen muuhun tarkoitukseen, jossa käytön voidaan katsoa huomioivan Rekisteröidyn kohtuulliset odotukset, henkilötietojen luonne, suunnitellun myöhemmän käsittelyn seuraukset rekisteröidylle sekä vaadittavat suojatoimet.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kaari Digital varaa oikeudet tehdä automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa näitä tietoja käyttämällä arvioidaan tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Profilointia tehdään asiakkaiden segmentoinnissa, jotta rekisterinpitäjä pystyy tarjoamaan asiakkaille muun muassa personoitua sisältöä palveluissa. Henkilöasiakkaita profiloidaan myös heidän käyttämiensä palveluiden perusteella kohdennetun markkinoinnin toteuttamiseksi.

Rekisterin suojaus

Kaari Digital käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Se on huolellisesti arvioinut käsittelytoimiin liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi. Kaari Digital on suojannut tiedot asianmukaisesti teknisesti ja organisatorisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy omiin tietoihin

Rekisteröityllä on oikeus saada rekisterinpitäjän vahvistus siitä, käsitelläänkö Rekisteröidyn henkilötietoja vai ei tai onko niitä käsitelty. Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee Rekisteröidyn henkilötietoja, Rekisteröityllä on oikeus saada tämän asiakirjan tiedot sekä jäljennös käsiteltävistä ja käsitellyistä henkilötiedoista. Tiedot on mahdollista saada soveltuvin osin ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@kaaridigital.com.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sovelluksen käytöstä tallentuneet tiedot ovat joko Rekisteröidyn itsensä syöttömiä tai perustuvat hänen palvelun käyttöön, joten oikeutta tietojen oikaisemiseen rekisterinpitäjän toimesta ei ole mahdollista tehdä.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi poistaa sovelluksen mobiililaitteestaan, mikäli ei halua DooApp -sovelluksen toiminnan varmistamiseksi ja käytön analysoimiseksi kerättäviä tietojaan käsiteltävän.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröityllä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Oikeus ei rajoita muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja tai oikeussuojakeinoja.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Tiedot on mahdollista saada soveltuvin osin ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@kaaridigital.com.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröity voi poistaa mobiililaitteeseen tallentuneet tiedot DooApp -sovelluksen asetuksista. Lisäksi tiedot vanhenevat kuudessa kuukaudessa, jonka jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli rekisterinpitäjä käsittelee Rekisteröidyn henkilötietoja suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun suostumusperusteisen käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa palvelun käytettävyyteen ja toiminnallisuuksiin. Suostumuksen peruutusta voidaan pyytää ottamalla yhteyttä osoitteeseen info@kaaridigital.com.